Tag-arkiv: 2021

(B) Stort nybyggeri hos vores nabo Ullerødgård

(B) Nu bliver fibernettet lagt i jorden

Bestyrelsen havde den 25. maj sammen med formanden for Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II et møde med Entreprenørfirmaet Nordkysten, som skal lægge fiberkablerne ned. Vi fik et kort over, hvor kablerne skal lægges. Fibernetskablerne er røde og samleboksene er orange.

Vi fik at vide, at arbejdet skal gå i gang i løbet af tre uger (omkr. 14. juni). I første omgang er det kun hovedledningen, som vil blive gravet ned. De forventer, at der går ca. et halvt år, før stikledningerne etableres.

Nedgravningen af hovedledningen skulle kun give minimale gener for grundejerne. Mange af ledningerne bliver skudt ned under asfalten ved stikveje, men der bliver også gravet op i fliserne. Vi blev lovet, at der bliver minimale problemer for grundejerne. Hvis man skal grave forbi en indkørsel, så vil det højest tage et par timer, og man vil blive varskoet forinden, så man kan få sin bil ud. Alle huller vil være overdækket inden fyraften.

(B) Regnskab 2020 og budget 2022

Kære grundejere

Revisorpåtegnet årsregnskab for 2020 samt budget for 2022 er nu lagt her på hjemmesiden.

Bestyrelsens kommentarer til regnskab/budget samt årsberetning følger i løbet af få dage sammen med et nyhedsbrev med nyt om bl.a. fibernet, Ullerødgård byggesagen og sociale arrangementer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Nyt om fibernet

Hey,

Vi har været lidt i tvivl om, hvordan vi skal forholde os, efter TDC udsendte et brev til alle grundejere – uden at informere os først.

Jeg har netop talt med min kontakt i TDC.

Den korte version er, at vi ikke behøver at gå ind og tilkendegive interesse igen, da de allerede har fået rigeligt med tilbagemeldinger fra os.

Den normale arbejdsgang er, at folk der har meldt interesse efterfølgende vil få et tilbud fra en udbyder efter 6-12 måneder.

I vores tilfælde, når vi har så højt antal interesserede, vil vi, når gravearbejdet er overstået og kablerne ligger i fortorvet, få en samlet kampagne, højst sandsynligt noget med gratis tilslutning til husstanden fra dem (som dækker alle i området). Folk kan stadig selv vælge udbyder som før, men vi bliver “fast-tracked” igennem processen, da der ud fra et forretningssynspunkt er tale om forholdsvis mange fluer med ét smæk.

Anyway, vi hører fra dem med deres kampagne når arbejdet er færdigt, og vi behøver ikke at foretage os noget før da.

Mvh
Anders Bjerregaard, næstformand
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen – Udsættelse af generalforsamling og nybyggeri ved Ullerødgård

Kære alle grundejere

Indholdsfortegnelse:

 1. Udsættelse af generalforsamling
 2. Nybyggeri ved Ullerødgård
 3. Bestyrelsesmødereferater
 4. Den nye affaldsordning
 5. Træfældning
 6. Ny legeplads
 7. Udlån
 8. Bredbånd
 9. Arbejdslørdag
1. Udsættelse af generalforsamling

Bestyrelsen har taget den beslutning, at vi – ligesom sidste år – er nødt til at udsætte dette års ordinære generalforsamling til senere på året. Vi satser på efter sommerferien. Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med afholdelse i maj måned, men det er dels på grund af forsamlingsforbuddet usikkert, om vi må afholde generalforsamlingen, dels er det pt. ikke muligt at låne kommunale lokaler.

Sidste år skrev vi til kommunen – som er tilsynsmyndighed – og fik deres accept på udskydelsen. Vi har ikke gjort det samme i år, da vi mener at det er status quo.

Vi forbereder os igen som sidste år på generalforsamlingen. Dvs. vi lægger det godkendte regnskab for 2020, forslag til budget for 2022 samt bestyrelsens årsberetning for 2020 på hjemmesiden i løbet af maj måned.

I bestyrelsen mangler vi lidt af den tilbagemelding, der plejer at komme på generalforsamlingerne. I må derfor gerne – allerede nu – fremsende forslag til den udsatte generalforsamling. Spørgsmål og kommentarer til denne e-mail er også velkomne. Du/I kan enten sende en e-mail til bestyrelsen eller skrive et indlæg her på hjemmesiden.

2. Nybyggeri ved Ullerødgård

Vi er blevet bekendt med, ejerne af Ullerødgård er ved at udstykke området omkring Ullerødgård. Den gældende lokalplan giver adgang til at bygge 23 et-plans parcelhuse. Det overvejes/planlægges nu at revidere lokalplanen, så der kan opføres ca. 55 et- og to-plans rækkehuse. Se billedet.

Plan for nybyggeri ved Ullerødgård

Byggeri i to plan vil naturligvis give skygge og indkigsgener for de omkringboende, specielt for beboerne på 400-vejen (vores grundejerforening), på 600-vejen (Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II) og på 500-vejen i Dådyrvænget (Grundejerforeningen Ullerødgård Øst samt 4 “løse” huse).

Det vil også give væsentligt flere trafikgener, at der planlægges med at bygge 55 boliger i stedet for 23, når udkørslen skal ske gennem Hjortevænget og Dådyrvænget.

Bestyrelsen har bedt Fredensborg Kommune om aktindsigt i sagen – herunder udarbejdelse af ny lokalplan for Ullerødgård. Vi har netop modtaget denne aktindsigt, men har endnu ikke haft tid til at læse indholdet. Hvis du/I er interesseret en kopi, så send en e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen har deltaget i et møde med de to andre grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse. På mødet besluttede vi allerede nu at sætte en advokat på sagen, så vi griber det rigtigt an fra starten. Vores frygt er, at når kommunen først har udarbejdet en ny lokalplan, så vil vi ikke kunne påvirke den særlig meget. I denne betragtning indgår også vore erfaringer med hvordan vi blev (dårligt) behandlet af kommunen i forbindelse med det høje byggeri på 100-vejen og den “forsvundne” byplanvedtægt.

Vi har estimeret startomkostningerne for en advokat til ca. 20-25.000 kr., hvoraf vores grundejerforening skal betale ca. 25 %. Pengene tages fra vores formue, så det vil ikke påvirke kontingentet. Fremadrettet mener bestyrelsen ikke, at vi kan bruge større beløb end dette, uden at det har været behandlet på en generalforsamling. Skulle behovet opstå, vil vi derfor indkalde til en (ekstraordinær) generalforsamling, evt. via videomøde og/eller e-mail. Under alle omstændigheder tages emnet op på næste ordinære generalforsamling.

Der er planlagt et nyt møde med de to andre grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse i den kommende weekend. Vi vil løbende informere på hjemmesiden.

3. Bestyrelsesmødereferater

Hjemmesiden er opdateret med de seneste bestyrelsesmødereferater under menuen BESTYRELSEN.

4. Den nye affaldsordning

Vi har nu alle fået nye affaldscontainere og i løbet af kort tid så står det sort/grønne affaldsstativ til at blive skiftet ud med endnu en affaldscontainer på hjul (til madaffald og restaffald). Selv om idéen med affaldssortering grundlæggende er god, så har det sikkert givet mange af os problemer i forhold til, hvor de mange containere kan anbringes. Nogle har også været nødt til at lægge nye fliser.

Containerne må højst placeres 20 meter fra skel, så grundejere med koteletgrunde har haft problemer. Vi har på bedste vis prøvet at støtte disse grundejere over for kommunen. Peter Højgaard i nr. 221, som har en koteletgrund, har talt med kommunen og fik at vide, at koteletbenet ikke tæller med, men containerne skal anbringes maksimalt 5 meter fra stedet, hvor koteletbenet ender.

Kommunen henviste til “Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune”, som du kan finde en kopi af her. I første omgang henviste kommunen til en forældet udgave fra 2016, men vi fandt en nyere udgave fra september 2020. Den var i høring i november 2020 og kommunen har oplyst, at den blev vedtaget, som den her foreligger (med korrekturmarkeringer!). Bilag 1 “Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere” er interessant og relevant at læse.

Vi har i bestyrelsen observeret et par andre ting, som kan give os problemer:

 • Ved de mange ekstra tømninger, vi nu har fået, nøjes de tunge skraldevogne ikke med at vende på vendepladserne. Det kan enten være fordi, at man holder parkeret på vendepladserne eller fordi renovationsfolkene gerne vil gå så kort som muligt. De tunge skraldevogne trykker derfor kantstene og fortove (endnu mere) skæve.
 • Ved levering af de nye containere blev disse anbragt ude på offentligt areal. Problemet det dette er, at hvis grundejerne ikke i løbet af kort tid fjerner dem, så signalerer det for eventuelle indbrudstyve, at her er der ingen hjemme. Vi har tidligere set samme problem ved tømning af papircontainerne, at disse ikke blev sat tilbage efter tømning. Det er meget uheldigt.

Vi har tænkt os, at gøre kommunen opmærksom på disse to problemer.

5. Træfældning

Som det blev sagt på sidste generalforsamling, så er asketræerne langs Ullerødvej udgåede/udgående. Vi er derfor nødt til at fælde disse træer, inden de bliver rådne og kan vælte og gøre skade. Et par grundejere har desuden bedt om, at den øvrige bevoksning beskæres, så den ikke rager ind igennem grundejerne hække.

Vi har lavet en aftale med et træfældningsfirma og de første par træer er allerede fældet. De øvrige bliver fældet hen over sommeren.

Prisen for træfældningen tages af formuen og medfører ikke kontingentforhøjelse. Aftaledetaljer og de aftalte priser kan findes her på hjemmesiden i de seneste bestyrelsesmødereferater.

6. Ny legeplads

På sidste generalforsamling blev der bevilget et større beløb til udbygning af den vestlige legeplads, ligesom der blev nedsat et legepladsudvalg.

Arbejdet med udbygning er nu tilendebragt – på nær et par enkelte udeståender (forkert skilt på legehuset, forkert placering af “åkanderne” og skæv opsætning af legehuset). Det overskydende jord er kørt væk. Legepladsen er efter bestyrelsens mening blevet rigtig god og den bliver allerede flittigt brugt.

Så stor tak til legepladsudvalget for et godt stykke arbejde!

Som afslutning på udbygningen, så har vi påtænkt at sætte nogle lave buske på legepladsen, for at gøre den lidt hyggelig. Men det skal lige gennemtænkes, så vi ikke generer brugerne af boulebanen og er til gene for græsslåning. Der bliver nok også behov for en pose græsfrø.

7. Udlån

I marts måned fik vi en henvendelse fra Erling Vrå i nr. 223, hvor Erling tilbød at vi for et mindre beløb kunne købe et komplet sæt af tallerkner, skåle, fade, glas og bestik. Tanken var, at servicen kunne stå i grundejerforeningens skur og kunne udlånes til grundejerne. Vi har overvejet dette meget nøje i bestyrelsen, men kom til den konklusion, at det administrativ ville give grundejerforeningen for meget arbejde. Så vi valgte at sige pænt nej tak til tilbuddet.

Grundejerforeningen har festtelte, borde og stole stående, som grundejerne kan låne. Dette har også givet os mindre problemer, bl.a. har tingene ikke været rengjorte eller der har været mangler ved aflevering. Det er også sket, at tingene ikke blev leveret tilbage til aftalt tid. Disse ting har naturligvis givet gener for den næste låner.

Vi har udlån på dagsordenen for det næste bestyrelsesmøde. Her vil vi tale om, om vi skal have mere faste udlånsregler og om det skal koste et mindre beløb at leje tingene. Sidstnævnte for at dække (nogle af) de vedligeholdelsesudgifter, der er ved udlån.

8. Bredbånd

Interessen for bredbånd har været helt overvældende stor. 78 ud af 96 grundejere, svarende til 81 %, har udvist interesse. Så TDC har meddelt os, at de går videre med opgaven og udarbejder et tilbud til os.

Men vi er blevet overhalet indenom af TDC, idet de allerede har været rundt i området for at planlægge placeringer af stikledninger etc. og desuden har udsendt et brev direkte til de enkelte grundejere – uden at informere bestyrelsen først. Bestyrelsen har lidt svært ved at få besked fra TDC på, hvad der foregår, idet vores kontaktperson er gået på barsel.

Vi arbejder videre med sagen, og indtil vi ved nærmere, så behøver man ikke at gøre yderligere. TDC har allerede fået listen med de 78 interesserede, så der er ingen grund til at tilmelde sig på TDC’s liste, som de bad om i det udsendte brev.

Når vi ved nyt, så informerer vi herom på hjemmesiden under menuen “NYT OM FIBERNET“.

9. Arbejdslørdag

Arbejdslørdage har desværre været aflyst, siden Coronaen holdt sit indtog. Men det er ved at ændre sig nu, idet forsamlingsforbuddets grænse er hævet for udendørs arrangementer i foreningsregi.

Vi har emnet oppe på næste bestyrelsesmøde, og hvis vi kan finde en forsvarlig måde at gennemføre en arbejdslørdag på, så kalder vi ind.

Der er nok at tage fat på, f.eks. maling af bænke og redskabsskur, beplantning på legepladsen, diverse luge- og beskæringsarbejder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Advarsel om indbrud i området og Nabohjælp

Kære grundejere

Os, der har installeret Nabohjælp app’en, har i dag fået to beskeder om advarsler/hændelser. Den ene går på, at der i Rypevænget 110 er observeret to natlige vindueskiggere. Den anden går på, at der har været indbrud i Drosselvænget 201. Se nedenstående skærmkopi fra 2021-04-10.

Nabohjælp skriver følgende:

»Forhøjet risiko for indbrud. Når din nabo har haft indbrud, er risikoen for flere indbrud højere de næste 14 dage end normalt. Både hos naboen men også i en radius af 200 meter fra naboens hjem.«

De har også følgende råd:

»Advar om mistænkelig adfærd, tyveri, hærværk, indbrudsforsøg eller andet

Det kan være svært at sige præcis, hvad der er mistænkeligt. Det kan være markeringer på postkasser, i indkørsler eller på fortovet. Alt det som stikker ud. Det som får dig til at undre dig.

Møder du en, der stikker ud, så begynd med en høflig henvendelse. En tyv bryder sig ikke om at blive set og senere genkendt, så et venligt spørgsmål kan gøre hele forskellen.«

Det er tidligere i grundejerforeningen blevet besluttet, at vi skal opsætte Nabohjælpskilte. Bestyrelsen arbejder stadig på sagen og håber, at skiltene er sat op inden sommerferien. Men det er ikke nok med skiltene. For at det skal virke, kræver det, at du som grundejer tilmelder dig Nabohjælp app’en og rent faktisk også bruger den. Vi opfordrer dig til at gøre det allerede nu – du behøver ikke at vente på, at skiltene bliver sat op. Når du tilmelder dig, så får du udleveret Nabohjælpskilte til døre/vinduer. Du kan læse mere om Nabohjælp og tilmelde dig her.

App’en har to hovedfunktioner:
Det ene er, at du bliver informeret om hændelser, som du også selv kan oprette. Du vælger selv den radius fra din bopæl, hvor du vil have beskeder fra.
Det andet er »feriefunktionen«. I feriefunktionen giver du meddelelse til de naboer, du selv udvælger, om at du er på ferie.
Du kan læse mere om disse funktioner i det efterfølgende, som er kopieret fra app’en:


Sådan fungerer Advar nabolaget og Forhøjet risiko for indbrud

Det er god nabostil, når du deler din viden og på den måde forebygger indbrud og samtidig skaber tryghed ved, at nogen gør noget ved det.

Advar om mistænkelig adfærd, tyveri, hærværk, indbrudsforsøg eller andet

 • Når du ser noget mistænkeligt i nabolaget, eller fx har fået stjålet noget fra haven, skriver du en advarsel på appen.
 • Advarslen sendes til alle tilmeldte nabohjælpere i nabolaget, og den fremgår i appen med dig som afsender.
 • Alle nabohjælperne i nabolaget kan kommentere på advarslen.

Det kan være svært at sige præcis, hvad der er mistænkeligt. Det kan være markeringer på postkasser, i indkørsler eller på fortovet. Alt det som stikker ud. Det som får dig til at undre dig.

Møder du en, der stikker ud, så begynd med en høflig henvendelse. En tyv bryder sig ikke om at blive set og senere genkendt, så et venligt spørgsmål kan gøre hele forskellen.

 • Nik og vink, så han eller hun ved, du er opmærksom.
 • Spørg om du kan hjælpe med noget.
 • Spørg hvem han eller hun søger.
 • Begynd lidt løs snak om vejret eller noget andet.

Advar om indbrud

 • Hvis du selv eller en anden har haft indbrud, skriver du en advarsel på appen.
 • Advarslen sendes til alle tilmeldte nabohjælpere i nabolaget, og den fremgår af i appen med dig som afsender. Der vil stå på hvilken vej indbruddet er sket, men ikke i hvilket husnummer.
 • Alle nabohjælperne i nabolaget kan kommentere på advarslen.

Forhøjet risiko for indbrud Når din nabo har haft indbrud, er risikoen for flere indbrud højere de næste 14 dage end normalt. Både hos naboen men også i en radius af 200 meter fra naboens hjem. Derfor opfordrer appen til at aktivere nabohjælpen i perioden efter en nabohjælper har meldt et indbrud på appen.

 • Alle nabohjælpere, der bor i en radius af 200 meter fra det indbrudsramte hjem, modtager notifikationer om, at deres hjem er i forhøjet risiko for indbrud i de følgende 14 dage.
 • Appen åbner et redskab i 14 dage, som hjælper med at øge aktiviteten i nabolaget, og nabohjælperne kan abonnere på særlige råd pr. e-mail. Det er naturligvis gratis.
 • Alle nabohjælpere kan vise sin deltagelse i aktiviteterne og oprette beskeder til hinanden, når aktiviteterne koordineres og planlægges. Alle nabohjælpere i nabolaget kan læse med.
 • Hvis der meldes om flere indbrud i perioden med forhøjet risiko forlænges perioden fra anmeldelsestidspunktet.
 • Når en periode med forhøjet risiko slutter, lukker appen redskabet. Aktiviteterne slettes.

Hvorfor virker det at fortælle om indbrud i nabolaget? En tyv vil gerne have mest muligt ud af sin tid. Derfor besøger han tit flere hjem i nabolaget. Når nabohjælperne er hurtige på tasterne og får givet hinanden besked om, at der er tyve på spil, så er der mulighed for at forebygge flere indbrud.

Husk altid at melde indbrud til politiet på 114. Igangværende indbrud skal meldes på 112.

God tone i beskederne Indholdet i alle beskeder, som nabohjælpere skriver på Nabohjælps app, står for afsenderens egen regning, og er ikke udtryk for Nabohjælps holdning. Vi håber, at alle vores nabohjælpere holder en god tone og husker ikke at oprette beskeder med følsomme eller krænkende oplysninger om andre.

Oplever du misbrug af Nabohjælps app, fx i form af kommercielle beskeder eller krænkende indhold, så kontakt os meget gerne på support@nabohjaelp.dk


Sådan fungerer Feriehjælp

 • Når du tager afsted og opretter din ferie, får dine feriehjælpere besked.
 • Feriehjælperne i nabolaget får skiftevis påmindelser om at feriehjælpe, indtil du er hjemme igen.
 • De feriehjælpere som selv er på ferie, får dog ikke besked.
 • Feriehjælperne kan sende dig Alt-ok-beskeder via appen, mens du er væk. Og både du og dine feriehjælpere kan oprette beskeder på ferien, som alle feriehjælpere kan se.

Invitation til Feriehjælp

 • Du kan invitere andre nabohjælpere i dit nabolag, som har aktiveret feriehjælp, ved at klikke på deres pin på kortet.
 • Du kan også invitere brugere eller ikke-brugere via e-mail.
 • De inviterede modtager en mail, og hvis de i forvejen er brugere af appen, og har aktiveret feriehjælp, fremgår invitationen under Feriehjælp på appen.
 • Hvis din invitation ikke accepteres inden for 30 dage slettes den automatisk.

Er Feriehjælp sikker nok?

 • Ja, det er sikkert! Du vælger helt selv hvilke betroede naboer, der skal være dine feriehjælpere, og dermed hvem der ved, når du er væk hjemmefra.
 • Alle der kan feriehjælpe hos Nabohjælp er både adressevaliderede og har brugt NemID, så du kan være sikker på, hvem de er.

God tone i beskederne

Indholdet i alle beskeder, som nabohjælpere skriver på Nabohjælps app, står for afsenderens egen regning, og er ikke udtryk for Nabohjælps holdning. Vi håber, at alle vores nabohjælpere holder en god tone og husker ikke at oprette beskeder med følsomme eller krænkende oplysninger om andre.

Oplever du misbrug af Nabohjælps app, fx i form af kommercielle beskeder eller krænkende indhold, så kontakt os meget gerne på support@nabohjaelp.dk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen GFUN
Niels Kragh Larsen

(B) Fibernet: TDC vil regne på et tilbud til os

Interessen for at få installeret fibernet har været overvældende stor. Som vi tidligere har oplyst om, så foregår kommunikationen til TDC som et samarbejde mellem de to grundejerforeninger i Hjortevænget, Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (nr. 501 – 712) og Grundejerforeningen Ullerødgård Nord (nr. 101 – 414).

I Øst II har 32 ud af 43 grundejere, svarende til 74 %, meldt tilbage, at de er interesserede. 1 grundejer er ikke interesseret mens 10 ikke har meldt tilbage.

I Nord har 44 ud af 53 grundejere, svarende til 83 %, meldt tilbage, at de er interesserede. 9 ikke har meldt tilbage.

Totalt set har vi en positiv tilbagemelding på 76 grundejere ud af 96, svarende til 79 %. 

Anders Bjerregård talte med TDC i sidste uge, og som det så ud, så er der stor nok tilslutning til at de gerne vil regne på et tilbud til os.

Det er ikke helt klart hvordan tilbuddet kommer til at se ud da de regner os sammen med den omkringliggende “cluster”. Vi kan forvente at høre fra dem inden for det næste halve år. Det tager noget tid at regne på igen fordi vi bliver regnet sammen med ovennævnte cluster.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til sagen, så skriv en e-mail til fibernet@gfun.dk. 

Med venlig hilsen bestyrelserne for
Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Sådan foregår installation af fibernet til dit hus

Fiberkablerne bliver gravet ned langs vejen, og din stikledning ”skudt” det sidste stykke under jorden hen til dit hus. Du vil derfor normalt kun opleve lidt, eller slet intet, gravearbejde på din grund.

Du modtager en lille folder med en tegning, hvorpå du skal markere, hvor du ønsker fibernettet tilsluttet. Du må ikke komme tættere end én meter på gasledninger, og det skal være til et tørt og opvarmet rum.

Der må heller ikke være andre installationer i husmuren tæt på det sted, hvor der skal bores hul ind til huset. Der skal desuden være adgang til 230 V stikkontakt på den indvendige side til fiberboksen.

Fiberkablet bliver skudt fra vejen ind til nærmeste husmur, og det må maksimalt være én meter ned langs siden af huset. Man har altså ikke krav på at få ført fiberen om til for eksempel bagsiden af huset.

Tilslutningsboksen på den indvendige side vil blinke, når den er i drift, og den må ikke overdækkes, så det kan være problematisk, hvis du ønsker denne boks placeret i et soveværelse.

Herefter kan du bruge din fibertilslutning. Vær dog opmærksom på, at du først skal vælge en internet-udbyder. I mange tilfælde vil du kunne genbruge din kabling, DSL-router og trådløse netværk inde i huset.

Med venlig hilsen
f. Grundejerforeningen Ullerødgård Nord
Niels Dreijer

(B) Mere om fibernet

Kære grundejere

Anders Bjerregaard fra bestyrelsen har lavet en aftale med vores nabogrundejerforening, Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II (GFØII) om fælles tilmelding til fibernet.

GFØII udsender et brev til alle foreningens medlemmer. Brevet svarer i indhold til det brev, vi har sendt ud, men er selvfølgelig tilpasset GFØII. Anders har lovet at stå for en fælles tilmelding til TDC for begge grundejerforeninger.

Vi er nu oppe på, at 39 af vore grundejere (74 %) har tilmeldt sig som interesserede. Så man må sige, at interessen er stor, hvilket kan være med til at gøre det billigere.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

(B) Sidste nyt om fibernet

Kære grundejere

Interessen for fibernet har været overvældende. Her – mindre end fire døgn efter vi udsendte e-mails til jer alle – har vi allerede fået 35 tilbagemeldinger om interesse. Vi er 53 parceller i foreningen, så det svarer til 66 %!

Vi har også været i kontakt med bestyrelsen for grundejerforeningen for den anden halvdel af Hjortevænget. De er 43 parceller og har også udvist stor interesse for projektet.

Vi opdaterer hjemmesiden, når der er mere nyt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Har du brug for hurtigere internet (fibernet)?

Kære grundejere

Du er måske blandt de mange, som har bemærket, at internettet ikke er særlig hurtigt på Hjortevænget. Bestyrelsen i grundejerforeningen har derfor taget kontakt til TDC Net. Det er muligt at få lynhurtigt 1000/500 gigabit internet, men vi skal handle nu, før det er for sent.

Dette er vigtigt for dig som grundejer.

Hvis du senere vil sælge dit hus, vil købere opfatte stabilt og lynhurtigt fiber-internet som et plus, hvis ikke ligefrem en nødvendighed på linje med vand, el og kloak.

TDC Net har allerede rullet fiber-internet ud i hele området omkring os, og det er nu ved at være sidste chance for at få de omkring 100 »mørke« husstande i Hjortevænget med, se kortet.

Du bedes melde tilbage til bestyrelsen.

I første omgang skal bestyrelsen blot have en tilkendegivelse af interesse fra så mange husstande i området som muligt. Du kan uforpligtende tilkendegive din interesse ved at sende en mail til fibernet@gfun.dk med følgende oplysninger:

Navn
Husnummer
Telefonnummer
E-mailadresse

Du skal gøre dette, selvom du tidligere måtte have kontaktet TDC Net direkte om fibernet, så bestyrelsen præcis kender antallet af muligt interesserede. Bestyrelsen tilmelder os herefter samlet, og du modtager en bekræftelse på din uforpligtende interesse fra TDC Net.

Det er ikke forpligtende at udvise interesse.

Man forpligter sig på ingen måde til at tegne abonnement, og tilmeldingen er blot et udtryk for, at man kunne være interesseret. Skulle der komme et konkret tilbud på bordet, bliver du ikke bundet til at have abonnement hos en bestemt udbyder, men kan frit vælge fra denne opdaterede liste over udbydere på TDCs net: www.tdcnet.dk/fiber/udbydere.

Det månedlige abonnement for fiber-internet er i øjeblikket omkring 250 kroner, og etablering for hver husstand er nede på nogle få tusinde kroner, så overordnet set vil det være en rigtig god investering.

Skulle du have spørgsmål eller behov for yderligere information, så se www.gfun.dk eller send en e-mail til fibernet@gfun.dk. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med seneste status på sagen.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Ullerødgård Nord

Anders Bjerregaard, Næstformand
Hjortevænget 217

Fartkontrol 5/2 2021 kl. 16.15 – 21.15 på Ullerødvej v. Hjortevænget

Hej med jer. Jeg talte med kontrollanten kl. 20:15, og der var taget 21 der kørte for stærkt, 7 klip i kørekortet, og en enkelt med 102km/t, der får inddraget sit kørekort i dag – hvis vedkommende ellers har et kørekort ??? 3 tidligere kontroller har givet næsten det dobbelte i antal bøder. Radaren blinker ved 59 km/t på Ullerødvej, så kør stille !!! Mvh Bjarne Dueholm

(B) Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

(B) Risiko for indbrud?