(B) Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Kære grundejere

Det er ved at være længe siden, at bestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev. Pga. Coronasituationen så har aktivitetsniveauet været meget lavt i 2020 og generalforsamlingen blev også udskudt fra maj til oktober. I kan finde referatet fra generalforsamlingen på hjemmesiden under menuen GENERALFORSAMLING.

Vi kan ikke love, at vi altid udsender e-mails til jer, men grundejerforeningens hjemmeside bliver løbende opdateret med nyheder.

Bestyrelsen har her i januar måned afholdt to bestyrelsesmøder som videomøder. I kan finde referaterne fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden under menuen BESTYRELSEN. Her er et kort resumé af disse to referater:

 • Legepladserne. Som det blev vedtaget på sidste generalforsamling, så blev der nedsat et legepladsudvalg, som fik bevilliget et rammebeløb på 60.000 kr. Udvalget har gjort et kæmpe stykke arbejde og har allerede udarbejdet et forslag til udbygning af den vestlige legeplads. Der er også indhentet tilbud på legeredskaberne. Stor tak til legepladsudvalget! Bestyrelsen godkendte forslaget på bestyrelsesmødet den 18. januar 2020. Læs mere om dette i bestyrelsesmødereferatet. Se også planskitse og tilbud fra Kompan.
 • Sociale arrangementer. På grund af Coronasituationen har vi besluttet følgende:

  Fastelavnsfesten for 2021 aflyses.

  Sommerfesten afholdes sædvanligvis i sidste halvdel af august. Det er endnu for tidligt at beslutte, om festen kan gennemføres.

  Boulebanen og legepladser. Vi opfordrer naturligvis til under de nuværende restriktioner, at man ikke mødes mere end maks. 5 personer på boulebanen og legepladserne og overholder øvrige gældende regler.

  Så længe, at vi har et forsamlingsforbud på 5-10 personer, så kan vi ikke gennemføre en arbejdslørdag.
 • Generalforsamling 2021. Det er nok usandsynligt, at generalforsamlingen kan gennemføres i maj måned. Vi tager det op på et senere bestyrelsesmøde. Under alle omstændigheder gør vi som sidste år, og får regnskabet for 2020 revisorpåtegnet og offentliggjort senest i løbet af maj måned. Budget for 2022 vil være inkluderet. Desuden udarbejdes bestyrelsens årsberetning.
 • Nabohjælp. Opsætning af nabohjælpskilte hænger lidt i bremsen. Når vi bestiller skiltene, så skal vi skrive under på, at vi ikke sætter dem op uden forhåndsgodkendelse fra kommunen, og her tror vi, at vi ligger langt nede i bunken af kommunens opgaver i disse Coronatider. Kommunens velvilje for at sætte dem op på lygtepæle er ikke så stor, men nabogrundejerforeningen har fået lov. Når vores nabogrundejerforening har fået lov, så bør vi vel også have lov. Vi har kontaktet nabogrundejerforeningen for at spørge om, hvad de gjorde for at få tilladelse. De har tilsyneladende i mellemtiden fået ny bestyrelse, så deres hukommelse er ikke så god.

  Kommunen er lukket ned foreløbig til 8. februar og de har derefter sikkert et stort efterslæb, så der sker nok ikke mere inden engang i marts. Vi kan godt købe skiltene, men vi ved ikke hvor mange standere og lygtepælsbeslag vi skal bestille.
 • Beboerhenvendelser vedrørende sikkerhed (indbrud). Vi er blevet kontaktet af Christian Kjærgaard nr. 208 og Kasper Sternberg nr. 228 vedrørende mistænkelige observationer af varebiler og tomme øldåser i hækkene. Læs mere om det her på hjemmesiden.
 • Områder og fældning af træer. Vi har stadig nogle udgåede asketræer langs Ullerødvej, som skal fældes. Desuden er der behov for at beskære træerne på legepladserne og en grundejer har problemer med et træ på fællesarealet gror ind igennem vedkommendes hæk. Vi har kontakt til en lokal gartner og prøver at få en aftale/pris.
 • Kommende affaldsordning. Vi afventer stadig at høre mere fra kommunen.
 • Invitation til deltagelse i Fredensborg Kommunes Klimaråd. Vi har sammen med Fredensborg Kommunes øvrige grundejerforeninger modtaget en invitation til deltagelse i kommunens Klimaråd, se bilag her og her. Hvis der er grundejere, som er interesserede at deltage, så kan I henvende jer til bestyrelsen. Eventuelle interesserede grundejere bedes læse materialet fra kommunen grundigt igennem forinden.
 • Tag hensyn! Det er ikke første gang vi gør opmærksom på det, men kære hundeejere: Saml op efter jer! Og efter nytårsaften flød det med afbrændt krudt og knuste flasker. Vær søde at rydde op efter jer selv, når eventuelle tømmermænd er plejet.

Vi ser frem til et 2021 med forhåbentligt lidt flere aktiviteter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar