Medlemsskab og kontingent

Medlemspligt

Der er medlemspligt af grundejerforeningen ifølge både den tinglyste udstykningsdeklaration §8 og vedtægternes §4.

Uddrag af udstykningsdeklarationen:

§8.1. Alle ejere af grund inden for deklarationsområdet er pligtige at være medlemmer af en af Karlebo Byråd godkendt grundejerforening, hvis stedlige område fastsættes af kommunen …

Uddrag af vedtægterne:

§4. Pligtige medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere af grunde, der er eller vil blive udstykket inden for foreningens stedlige områder, der er angivet på vedhæftede plan.

§5. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcelnummer og matrikelnummer.

Rettigheder, generalforsamling (uddrag af vedtægterne)

§7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§10. Hvert medlem har en stemme for hver grund, han ejer.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til en myndig person, som tilhører vedkommende medlems egen husstand, eller til et andet medlem af foreningen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jfr. dog §3, 4 og 11, hvor vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer, samt §11, hvor enstemmighed hos samtlige medlemmer kræves.

Download  

§6. Til sikkerhed for grundejerforeningens økonomiske forpligtelser med hensyn til vedligeholdelsen af veje, stier, fællesarealer, beplantninger, fællesantenneanlæg m.v. og i øvrigt til sikkerhed for de forpligtelser, dertil enhver tid lovligt måtte påhvile foreningen, indrømmes der grundejerforeningen en panteret, stor kr. 1.000,- i hver udstykket parcel. Panteretten skal ligeledes tjene til sikkerhed for grundejerforeningskontingent.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund, han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 2. januar for det pågældende kalenderår. Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere, hvis restancen ikke er berigtiget inden 8 dages fristens udløb, skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt senest 6 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Hvad bruges kontingentet til?

Her kan du finde de afsluttede årsregnskaber fra 2004 og til i dag.

Sådan betaler du kontingent

Kontingentbetalingen sker forud senest den 2. januar for det pågældende kalenderår.
For 2019 er kontingentet fastsat af generalforsamlingen til 800 kr. pr. grundejer.

For at lette grundejerforeningens administration opfordrer vi grundejerne til at tilmelde kontingentbetalingen til Bankernes Betalingsservice.

Kontingentet har gennem årene været:

  2012-2021: 800 kr
  2011: 600 kr
  2005-2010: 1.200 kr
  2004: 1.700 kr

 

Siden er opdateret 2021-06-02