Om generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i maj måned. Ifølge vedtægterne, skal den indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel via e-mail og/eller slås op her på hjemmesiden.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver ændring i kontaktoplysningerne.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles (idet dog valg til de under 6-10 nævnte poster bortfalder, hvor de pågældendes valgperiode ikke er udløbet):

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
 4. Rettidigt indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand for bestyrelsen.
 7. Valg af kasserer.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

I ulige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem, en suppleant samt revisor og revisor suppleant.

I lige år vælges kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

Husk, at hvis du er forhindret i at komme til generalforsamlingen, så kan du ifølge vedtægternes §10 overdrage din stemmeafgivning ved skriftlig fuldmagt til en myndig person, som tilhører vedkommende medlems egen husstand, eller til et andet medlem af foreningen. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

Se også:

  Download fuldmagt, hvis du ikke kan komme til generalforsamlingen
  Kontakt bestyrelsen

Siden er opdateret 2023-06-02