(B) Vigtigt nyt fra bestyrelsen – Udsættelse af generalforsamling og nybyggeri ved Ullerødgård

Kære alle grundejere

Indholdsfortegnelse:

 1. Udsættelse af generalforsamling
 2. Nybyggeri ved Ullerødgård
 3. Bestyrelsesmødereferater
 4. Den nye affaldsordning
 5. Træfældning
 6. Ny legeplads
 7. Udlån
 8. Bredbånd
 9. Arbejdslørdag
1. Udsættelse af generalforsamling

Bestyrelsen har taget den beslutning, at vi – ligesom sidste år – er nødt til at udsætte dette års ordinære generalforsamling til senere på året. Vi satser på efter sommerferien. Der skal ifølge vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel med afholdelse i maj måned, men det er dels på grund af forsamlingsforbuddet usikkert, om vi må afholde generalforsamlingen, dels er det pt. ikke muligt at låne kommunale lokaler.

Sidste år skrev vi til kommunen – som er tilsynsmyndighed – og fik deres accept på udskydelsen. Vi har ikke gjort det samme i år, da vi mener at det er status quo.

Vi forbereder os igen som sidste år på generalforsamlingen. Dvs. vi lægger det godkendte regnskab for 2020, forslag til budget for 2022 samt bestyrelsens årsberetning for 2020 på hjemmesiden i løbet af maj måned.

I bestyrelsen mangler vi lidt af den tilbagemelding, der plejer at komme på generalforsamlingerne. I må derfor gerne – allerede nu – fremsende forslag til den udsatte generalforsamling. Spørgsmål og kommentarer til denne e-mail er også velkomne. Du/I kan enten sende en e-mail til bestyrelsen eller skrive et indlæg her på hjemmesiden.

2. Nybyggeri ved Ullerødgård

Vi er blevet bekendt med, ejerne af Ullerødgård er ved at udstykke området omkring Ullerødgård. Den gældende lokalplan giver adgang til at bygge 23 et-plans parcelhuse. Det overvejes/planlægges nu at revidere lokalplanen, så der kan opføres ca. 55 et- og to-plans rækkehuse. Se billedet.

Plan for nybyggeri ved Ullerødgård

Byggeri i to plan vil naturligvis give skygge og indkigsgener for de omkringboende, specielt for beboerne på 400-vejen (vores grundejerforening), på 600-vejen (Grundejerforeningen Ullerødgård Øst II) og på 500-vejen i Dådyrvænget (Grundejerforeningen Ullerødgård Øst samt 4 “løse” huse).

Det vil også give væsentligt flere trafikgener, at der planlægges med at bygge 55 boliger i stedet for 23, når udkørslen skal ske gennem Hjortevænget og Dådyrvænget.

Bestyrelsen har bedt Fredensborg Kommune om aktindsigt i sagen – herunder udarbejdelse af ny lokalplan for Ullerødgård. Vi har netop modtaget denne aktindsigt, men har endnu ikke haft tid til at læse indholdet. Hvis du/I er interesseret en kopi, så send en e-mail til bestyrelsen.

Bestyrelsen har deltaget i et møde med de to andre grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse. På mødet besluttede vi allerede nu at sætte en advokat på sagen, så vi griber det rigtigt an fra starten. Vores frygt er, at når kommunen først har udarbejdet en ny lokalplan, så vil vi ikke kunne påvirke den særlig meget. I denne betragtning indgår også vore erfaringer med hvordan vi blev (dårligt) behandlet af kommunen i forbindelse med det høje byggeri på 100-vejen og den “forsvundne” byplanvedtægt.

Vi har estimeret startomkostningerne for en advokat til ca. 20-25.000 kr., hvoraf vores grundejerforening skal betale ca. 25 %. Pengene tages fra vores formue, så det vil ikke påvirke kontingentet. Fremadrettet mener bestyrelsen ikke, at vi kan bruge større beløb end dette, uden at det har været behandlet på en generalforsamling. Skulle behovet opstå, vil vi derfor indkalde til en (ekstraordinær) generalforsamling, evt. via videomøde og/eller e-mail. Under alle omstændigheder tages emnet op på næste ordinære generalforsamling.

Der er planlagt et nyt møde med de to andre grundejerforeninger samt de 4 “løse” huse i den kommende weekend. Vi vil løbende informere på hjemmesiden.

3. Bestyrelsesmødereferater

Hjemmesiden er opdateret med de seneste bestyrelsesmødereferater under menuen BESTYRELSEN.

4. Den nye affaldsordning

Vi har nu alle fået nye affaldscontainere og i løbet af kort tid så står det sort/grønne affaldsstativ til at blive skiftet ud med endnu en affaldscontainer på hjul (til madaffald og restaffald). Selv om idéen med affaldssortering grundlæggende er god, så har det sikkert givet mange af os problemer i forhold til, hvor de mange containere kan anbringes. Nogle har også været nødt til at lægge nye fliser.

Containerne må højst placeres 20 meter fra skel, så grundejere med koteletgrunde har haft problemer. Vi har på bedste vis prøvet at støtte disse grundejere over for kommunen. Peter Højgaard i nr. 221, som har en koteletgrund, har talt med kommunen og fik at vide, at koteletbenet ikke tæller med, men containerne skal anbringes maksimalt 5 meter fra stedet, hvor koteletbenet ender.

Kommunen henviste til “Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune”, som du kan finde en kopi af her. I første omgang henviste kommunen til en forældet udgave fra 2016, men vi fandt en nyere udgave fra september 2020. Den var i høring i november 2020 og kommunen har oplyst, at den blev vedtaget, som den her foreligger (med korrekturmarkeringer!). Bilag 1 “Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere” er interessant og relevant at læse.

Vi har i bestyrelsen observeret et par andre ting, som kan give os problemer:

 • Ved de mange ekstra tømninger, vi nu har fået, nøjes de tunge skraldevogne ikke med at vende på vendepladserne. Det kan enten være fordi, at man holder parkeret på vendepladserne eller fordi renovationsfolkene gerne vil gå så kort som muligt. De tunge skraldevogne trykker derfor kantstene og fortove (endnu mere) skæve.
 • Ved levering af de nye containere blev disse anbragt ude på offentligt areal. Problemet det dette er, at hvis grundejerne ikke i løbet af kort tid fjerner dem, så signalerer det for eventuelle indbrudstyve, at her er der ingen hjemme. Vi har tidligere set samme problem ved tømning af papircontainerne, at disse ikke blev sat tilbage efter tømning. Det er meget uheldigt.

Vi har tænkt os, at gøre kommunen opmærksom på disse to problemer.

5. Træfældning

Som det blev sagt på sidste generalforsamling, så er asketræerne langs Ullerødvej udgåede/udgående. Vi er derfor nødt til at fælde disse træer, inden de bliver rådne og kan vælte og gøre skade. Et par grundejere har desuden bedt om, at den øvrige bevoksning beskæres, så den ikke rager ind igennem grundejerne hække.

Vi har lavet en aftale med et træfældningsfirma og de første par træer er allerede fældet. De øvrige bliver fældet hen over sommeren.

Prisen for træfældningen tages af formuen og medfører ikke kontingentforhøjelse. Aftaledetaljer og de aftalte priser kan findes her på hjemmesiden i de seneste bestyrelsesmødereferater.

6. Ny legeplads

På sidste generalforsamling blev der bevilget et større beløb til udbygning af den vestlige legeplads, ligesom der blev nedsat et legepladsudvalg.

Arbejdet med udbygning er nu tilendebragt – på nær et par enkelte udeståender (forkert skilt på legehuset, forkert placering af “åkanderne” og skæv opsætning af legehuset). Det overskydende jord er kørt væk. Legepladsen er efter bestyrelsens mening blevet rigtig god og den bliver allerede flittigt brugt.

Så stor tak til legepladsudvalget for et godt stykke arbejde!

Som afslutning på udbygningen, så har vi påtænkt at sætte nogle lave buske på legepladsen, for at gøre den lidt hyggelig. Men det skal lige gennemtænkes, så vi ikke generer brugerne af boulebanen og er til gene for græsslåning. Der bliver nok også behov for en pose græsfrø.

7. Udlån

I marts måned fik vi en henvendelse fra Erling Vrå i nr. 223, hvor Erling tilbød at vi for et mindre beløb kunne købe et komplet sæt af tallerkner, skåle, fade, glas og bestik. Tanken var, at servicen kunne stå i grundejerforeningens skur og kunne udlånes til grundejerne. Vi har overvejet dette meget nøje i bestyrelsen, men kom til den konklusion, at det administrativ ville give grundejerforeningen for meget arbejde. Så vi valgte at sige pænt nej tak til tilbuddet.

Grundejerforeningen har festtelte, borde og stole stående, som grundejerne kan låne. Dette har også givet os mindre problemer, bl.a. har tingene ikke været rengjorte eller der har været mangler ved aflevering. Det er også sket, at tingene ikke blev leveret tilbage til aftalt tid. Disse ting har naturligvis givet gener for den næste låner.

Vi har udlån på dagsordenen for det næste bestyrelsesmøde. Her vil vi tale om, om vi skal have mere faste udlånsregler og om det skal koste et mindre beløb at leje tingene. Sidstnævnte for at dække (nogle af) de vedligeholdelsesudgifter, der er ved udlån.

8. Bredbånd

Interessen for bredbånd har været helt overvældende stor. 78 ud af 96 grundejere, svarende til 81 %, har udvist interesse. Så TDC har meddelt os, at de går videre med opgaven og udarbejder et tilbud til os.

Men vi er blevet overhalet indenom af TDC, idet de allerede har været rundt i området for at planlægge placeringer af stikledninger etc. og desuden har udsendt et brev direkte til de enkelte grundejere – uden at informere bestyrelsen først. Bestyrelsen har lidt svært ved at få besked fra TDC på, hvad der foregår, idet vores kontaktperson er gået på barsel.

Vi arbejder videre med sagen, og indtil vi ved nærmere, så behøver man ikke at gøre yderligere. TDC har allerede fået listen med de 78 interesserede, så der er ingen grund til at tilmelde sig på TDC’s liste, som de bad om i det udsendte brev.

Når vi ved nyt, så informerer vi herom på hjemmesiden under menuen “NYT OM FIBERNET“.

9. Arbejdslørdag

Arbejdslørdage har desværre været aflyst, siden Coronaen holdt sit indtog. Men det er ved at ændre sig nu, idet forsamlingsforbuddets grænse er hævet for udendørs arrangementer i foreningsregi.

Vi har emnet oppe på næste bestyrelsesmøde, og hvis vi kan finde en forsvarlig måde at gennemføre en arbejdslørdag på, så kalder vi ind.

Der er nok at tage fat på, f.eks. maling af bænke og redskabsskur, beplantning på legepladsen, diverse luge- og beskæringsarbejder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen