(B) Mere om vedligeholdelse af beplantning på fællesarealerne

Kære grundejere

Som man sikkert er opmærksom på, så har bestyrelsen – efter udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan for vores fællesområder – indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Dette er en direkte følge af en beslutning på seneste generalforsamling i maj 2022.

Da planen blev udarbejdet, forsøgte vi efter bedste evne at tage hensyn til alle beboeres synspunkter. Vi mener selv, at vi er nået frem til et godt kompromis. Planen er derfor ment som en helhedsplan. Hvis der skal røres væsentligt ved enkeltområder, så mener vi ikke, at der længere er tale om en helhedsplan, der tager hensyn til alle. I så fald skal der derfor udarbejdes en ny plan, hvor man igen ser på helheden.

Da planen var færdigudarbejdet, blev den sendt ud til alle grundejere med ønske om, at vi fik kommentarer tilbage. Det har vi også fået, og disse kommentarer blev behandlet på et bestyrelsesmøde den 27. marts 2023.

Vi har – ud over et ændringsforslag til planen – modtaget følgende kommentarer:

 • »Jeg har ikke noget imod, at træerne i fællesarealet mod nordøst i første omgang bliver nænsomt beskåret øverst og får fjernet sidegrene på det nederste stykke. Det er imidlertid vigtigt, at træerne bevarer en naturlig form i toppen.«
 • »Vi følger bare Kents/jeres plan, det var bare min umiddelbare holdning til træerne. Så håber jeg på, at træet holder fremtil da.
  Jeg synes generelt, at vores træer pynter og er med til at give området karakter, og synes derfor ikke at vi skal give træerne en hård beskæring/fældning, med mindre de kan være til fare for huse og mennesker i stormvejr.«
 • »Vi har kigget det igennem, og kan godt forstå at der behov for at tynde ud i træerne, så længe området forbliver lidt skovagtigt«
 • »Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg ikke er tilhænger af ange høje træer i et villa kvarter, og har svært ved at se hvorfor man skal have mange 20-30 meter høje træer iblandt villaer. Jeg håber ikke i har planer om at genbeplante området med nye store træer i den kaliber. Det ser rigtig fint ud med det åbne areal. Ifald man insisterer på at genplante noget, kan man jo sætte nogle buske, de bliver ikke så høje, og kan nemt vedligeholdes af beboerne.«
 • »Vi har gennemlæst materialet og støtter op om jeres forslag.«
 • »Jeg har ingen kommentarer til ændringer i de tilsendte planer, men vil bare sige, at det ser rigtig fornuftigt ud, og at I i bestyrelsen må have lagt et kæmpe arbejde i det. Tak for det. Fuld opbakning herfra. :)«
 • »Legepladsen mod Vest er vel et reelt problem. Den er om sommeren mørk og trist og bliver for en stor dels vedkommende benyttet af alle andre end grundejerforeningens medlemmer, herunder teenagere der sidder og ryger på vipperne og hænger i edderkoppespindet. Jeg tror det kunne være en god ide, at få alle træer stynet og pladsen lysnet, så der ikke længere er så meget “hule” over området.«
  Det er meget fint med en løbende vedligeholdelsesplan omkring slagklipping af undervækst. Det er utroligt flot, som det fremstår nu og specielt udenfor de 2 grunde på Hestefoldsiden hvor der også er sået græs. Men det er også en lille smule trist/kedeligt og skal man tænke i biodiversitet, var det måske en ide at plante nogle stærkt blomstrende buske imellem træerne, eller andet tilsvarende,  som kan være med til at tiltrække insekter/bier og dermed igen være med  til at beskytte den del af vores fauna og samtidigt reducere (måske) behovet for en omfattende årlig vedligeholdelse.«
 • »Vi er umiddelbart enige i hvad Niels nævner. Vi støtter en plan med at vedligeholde træerne på langt sigt og får fjernet nogle af dem. Det er selvfølgelig en bekymring hvis de vokser for meget ind over grundene«
 • »Vi går helt klart ind for vedligeholdelse i h.t. Kent Normanns anbefalinger«

Vi er af en grundejer blevet gjort opmærksom på, at der kan være nogle praktiske problemer mht. budgettet for vores forslag, og det er vi helt enige i. Problemet er, at der står i grundejerforeningens vedtægter §6, at »Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår. På en generalforsamling kan det uden ændring af vedtægterne besluttes, at kontingentet skal erlægges på et andet tidspunkt, evt. fordelt på flere rater, og at endnu ikke forfaldne kontingenter skal forhøjes eller nedsættes.«

Vi stemmer derfor på den kommende ekstraordinære generalforsamling om en rammeplan for områdevedligeholdelse, vel vidende at den kun kan gennemføres, hvis der på hvert års ordinære generalforsamlinger bliver vedtaget budgetter, som understøtter planen. Det vi allerede nu ved, er at planen kun hænger sammen, hvis:

 • det på den ekstraordinære generalforsamling bliver godkendt, at vi overskrider budgettet i år med 9.975 kr. (tages af foreningens formue)
 • der hvert år fremover på de ordinære generalforsamlinger bliver godkendt et budget som bliver 700 kr. højere pr. grundejer end hvis vi ikke vedtager vedligeholdelsesplanen.

 Vi præciserer derfor forslaget til:

»De af Kent Nomann og bestyrelsen udarbejdede rammer for områdevedligeholdelse og udgifter til samme, hvor der – hvis nødvendigt – kan forekomme justeringer, indstilles til den ekstraordinær generalforsamlings godkendelse den 30. marts 2023. De ekstra udgifter til områdevedligeholdelse finansieres ved kontingentforhøjelse som foreslået.

Forslaget kan kun gennemføres, hvis der fremover på kommende ordinære generalforsamlinger vedtages budgetter, som understøtter rammeplanen. For 2023 godkendes det, at budgettet overskrides med yderligere 9.975 kr., som tages fra grundejerforeningens formue.«

Da ovenstående forslag har væsentlig indflydelse på vores områder, opfordrer bestyrelsen grundejerne til at møde op på den ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00 på Græstedgård.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Ullerødgård Nord